Tags VNPT eGov 2.0 - Quản lý hộ tịch

VNPT eGov 2.0 - Quản lý hộ tịch
Ngày 23/07/2018     1292
Là công cụ giúp UBND các Xã/Phường/Thị trấn, Phòng Tư pháp các Quận/Huyện/Thị xã, Sở Tư pháp các Tỉnh/Thành phố thực hiện các nghiệp vụ quản lý hộ tịch