Tags Quản lý cán bộ viên chức

VNPT CCVC - Quản lý cán bộ công chức, viên chức
Ngày 23/07/2018     1019
Phần mềm Quản lý Cán bộ Công chức Viên chức (VNPT CCVC) là giải pháp quản lý Cán bộ Công chức, Viên chức một cách tổng thể và có hệ thống tại: Các đơn vị quản lý nhà nước và hành chính sự nghiệp, Các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp trung ương tới địa phương, Các đơn vị hành chính sự nghiệp từ cấp trung ương tới địa phương…