Y Tế Điện Tử

Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện tối ưu hóa các quy trình khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính...

Các sản phẩm CNTT của VNPT đã và đang phục vụ cho hàng nghìn cơ sở y tế trên khắp cả nước, đóng góp đáng kể vào công cuộc tin học hóa và nâng cao chất lượng của ngành y tế. Các sản phẩm y tế của chúng tôi được xây dựng hướng tới mục tiêu:

  • Là hạt nhân của mô hình Bệnh viện điện tử.
  • Giúp đơn giản thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng KCB tại các Bệnh viện.
  • Là lời giải cho bài toán quản lý tổng thể bệnh viện với các sản phẩm phục vụ khối chức năng nghiệp vụ,
  • Là chìa khóa giúp BN tiếp cận với điện tử hóa thông tin khám chữa bệnh cá nhân, giảm thời gian chờ đợi KCB.