Chính Phủ Điện Tử

Tập hợp tất cả các phần mềm bao gồm: Hệ thống 1 cửa liên thông; Dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống văn bản điều hành...

  

Giải pháp Chính phủ điện tử - VNPT eGov 2.0 đáp ứng khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt nam, có khả năng triển khai linh hoạt:

  • Dịch vụ công trực tuyến
  • Một cửa điện tử liên thông: Tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Một cửa điện tử liên thông
  • Quản lý công dân
  • Ứng dụng chuyên ngành: Quản lý hộ tịch, đăng ký kinh doanh, quản lý đất đai, …