Bản Quyền License

<p>Với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực cung cấp và quản trị server Linux với nhiều loại control panel khác nhau, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng trong việc cài đặt và xử lý sự cố trong quá trình sử dụng một cách tốt nhất.</p>
 
<p>BẢNG GIÁ CHI TIẾT DỊCH VỤ LICENSE</p>
 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="table3cell table-services table-pricing tablesaw tablesaw-swipe" data-tablesaw-minimap="" data-tablesaw-mode="swipe" id="table-4059">
<thead>
<tr>
<th class="tablesaw-cell-persist" data-tablesaw-priority="persist" data-tablesaw-sortable-col="" scope="row" width="350px"><span style="font-weight: normal;">Loại Hình Dịch Vụ</span></th>
<th data-tablesaw-priority="4" data-tablesaw-sortable-col=""><span style="font-weight: normal;">Chi Phí Theo Tháng</span></th>
<th data-tablesaw-priority="5" data-tablesaw-sortable-col=""><span style="font-weight: normal;">Chi Phí Theo Năm</span></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="tablesaw-cell-persist" scope="row">cPanel/WHM cho VPS</td>
<td>300.000đ</td>
<td>3.000.000đ</td>
</tr>
<tr>
<td class="tablesaw-cell-persist" scope="row">cPanel/WHM cho Server</td>
<td>800.000đ</td>
<td>8.000.000đ</td>
</tr>
<tr>
<td class="tablesaw-cell-persist" scope="row">Direct Admin cho VPS</td>
<td>220.000đ</td>
<td>2.200.000đ</td>
</tr>
<tr>
<td class="tablesaw-cell-persist" scope="row">Direct Admin cho VPS</td>
<td>360.000đ</td>
<td>2.600.000đ</td>
</tr>
<tr>
<td class="tablesaw-cell-persist" scope="row">Direct Admin Lifetime</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>2.300.000đ / 01 lần duy nhất</td>
</tr>
<tr>
<td class="tablesaw-cell-persist" scope="row">Cloud Linux 01 License</td>
<td>250.000đ</td>
<td>2.500.000đ</td>
</tr>
<tr>
<td class="tablesaw-cell-persist" scope="row">Cloud Linux &nbsp;02- 04 Licenses</td>
<td>200.000đ</td>
<td>2.000.000đ</td>
</tr>
<tr>
<td class="tablesaw-cell-persist" scope="row">Cloud Linux &nbsp;05+ Licenses</td>
<td>180.000đ</td>
<td>1.800.000đ</td>
</tr>
<tr>
<td class="tablesaw-cell-persist" scope="row">Quản Trị Server</td>
<td>1.000.000đ / 1 Server hoặc VPS</td>
<td>11.000.000đ / 1 Server hoặc VPS</td>
</tr>
<tr>
<td class="tablesaw-cell-persist" scope="row">&nbsp;</td>
<td><a class="btn linkReg" data-target=".bs-example-modal-lg" data-toggle="modal" style="cursor:pointer">Đăng ký</a></td>
<td><a class="btn linkReg" data-target=".bs-example-modal-lg" data-toggle="modal" style="cursor:pointer">Đăng ký</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<p>Bảng giá trên đây chưa bao gồm 10% phí giá trị gia tăng (VAT) khi xuất hóa đơn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt hơn.</p>
 
<p>&nbsp;</p>