CLOUD

Virtualization infrastructure from the world's leading technology platform of VMware, Cisco, Netapp, IBM ... will give you a powerful service, stability and uptime up to 99.99%

 


SmartCloud

Dịch vụ Smart Cloud là dịch vụ cung cấp máy chủ ảo điện toán đám mây do VNPT nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng phần mềm tự do nguồn mở điện toán đám mây OpenStack.